Regulamin Szkoleń

1. Organizatorem szkolenia jest firma Versada Adriana Panfil ul. Olgierda 6 81-534 Gdynia, NIP 957 021 48 66.

SZKOLENIA

1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnych pod adresem https://www.secretlashes.pl/szkolenia oraz terminach ustalonych wcześniej telefonicznie z działem szkoleń.

2. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, wymiar godzin, program, termin oraz miejsce szkolenia.

3. Uczestnik oświadcza, że ukończył 18 lat. W przypadku nieukończenia 18 lat posiada pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w szkoleniu organizowanym przez Versada Adriana Panfil.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest telefoniczna rezerwacja miejsc przez zamawiającego oraz wpłata całości kwoty.

2. Kwotę za szkolenie należy wpłacić na konto Bank: Bank Zachodni WBK Nr konta: 57 1090 1102 0000 0001 3541 2726 Swift : WBKPPLPP nie później niż do 14 dni od daty zapisu. W przeciwnym razie Organizator ma prawo do wykreślenia uczestnika z kursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30% zadatku z wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji z kursu przez Zamawiającego.

4. Na kilka dni przed planowanym szkoleniem Organizator skontaktuje się z Zamawiającym, aby potwierdzić kurs oraz Modelki.

5. Organizacja Modelek leży po stronie Zamawiającego, w wyjątkowych przypadkach Organizator pomaga w znalezieniu Modelki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.

7. Organizator nie zapewnia dojazdu, wyżywienia ani zakwaterowania w ramach płatności za szkolenie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania certyfikatu, podczas gdy wyniki pracy Zamawiającego będą niezadowalające. Organizator zastrzega sobie zatrzymanie pieniędzy za kurs w sytuacji nie wydania certyfikatu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Versada Adriana Panfil nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy) traktowane są jako informacje na najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.

REKLAMACJE

1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Versada Adriana Panfil ul. Olgierda 6 81-534 Gdynia w czasie trwania szkolenia lub najpóźniej do 7 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.